Nguyễn Hòa Bình: Ủy viên Trung ương Đảng - Viện Trưởng VKSNDTC, Nguyễn Hòa Bình - Website thông tin chính thức về ông Nguyễn Hòa Bình. Tiểu sử, hoạt động và ý kiến của ông Nguyễn Hòa Bình nhằm thúc đẩy và phát triển đất nước9.2trên101109